Τα ιατρικά μας μηχανήματα βασίζονται στις ακόλουθες μεθόδους

Ρεοκαρδιογραφία  ( Impedance Cardiography ICG, θωρακική ρεογραφία )

Μία αναίμακτη μέθοδος αιμοδυναμικού ελέγχου, η οποία είναι κυρίως γνωστή για την αναίμακτη μέτρηση της Καρδιακής Παροχής. Βασισμένη στην ρεογραφία, η ρεοκαρδιογραφία μετρά τις μεταβολές της βιοαντίστασης στον θώρακα για να υπολογίσει τις καρδιακές παραμέτρους. Οι μεταβολές στην βιοαντίσταση είναι άμεσα εξαρτώμενες από την άντληση του αίματος από την καρδιά. Σε αντίθεση με την ηλεκτροκαρδιογραφία, με την ρεοκαρδιογραφία καταγράφουμε την μηχανική λειτουργία της καρδιάς.

 

Τα συστήματα CardioScreen® και niccomo™ monitor βασίζονται σ΄ αυτήν την τεχνολογία.

 

Περισσότερα>>>>

 


Ρεογραφία ( Impedance Plethysmography IPG, rheography )

Αναίμακτη μέθοδος για την μέτρηση των μεταβολών του όγκου του αίματος σε κάποιο τμήμα του σώματος. Χρησιμοποιώντας την ρεογραφία είναι δυνατή η μέτρηση των μεταβολών στον αρτηριακό όγκο του αίματος, όπως και στον φλεβικό.

 

Στο niccomo™ monitor και το CardioScreen® 2000, η ενότητα της IPG βασίζεται σ΄ αυτήν την τεχνική για την μέτρηση των περιφερικών κυμάτων σφυγμού. Επίσης, το σύστημα rheoscreen® compact βασίζεται και αυτό στην impedance plethysmography.

 

Περισσότερα>>>>

 


Photo Plethysmography ( PPG, γνωστή επίσης και ως Light Reflection Rheography - LRR )

αναίμακτη τεχνική, όπου ένα μη ορατό υπέρυθρο φως εκπέμπεται στο δέρμα. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε αίμα του δέρματος, περισσότερο ή λιγότερο φως θα απορροφηθεί. Με την μέτρηση του μη απορροφηθέντος φωτός, μπορούν να μετρηθούν οι αλλαγές του όγκου του αίματος.

 

Τα συστήματα rheoscreen® light και rheoscreen® light S χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο είδος της φωτοπληθυσμογραφικής τεχνολογίας.

 

Περισσότερα>>>>

 


Venous Occlusion Plethysmography ( VOP )

μία ειδική και η πιο συχνή εφαρμογή της impedance Plethysmography. Γενικώς, μία περιχειρίδα πίεσης χρησιμοποιείται για να συμπιεστούν οι φλέβες. Μετά μετριέται το εύρος που οι φλέβες γεμίζουν ή αδειάζουν, για να διαγνωσθούν διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος ή αποφράξεις.

 

Το rheoscreen® compact χρησιμοποιεί την VOP τεχνική.

 

Περισσότερα>>>>

 

 

 

 

ICG  |  IPG  | LRR -  PPG  | Άλλες

 

 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08