ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ

ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Επειδή η Αρτηριακή Πίεση είναι αποτέλεσμα της συσχέτισης της Καρδιακής Παροχής και της Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης και όλα τα αντιυπερτασικά φάρμακα μειώνουν την πίεση είτε μέσω μείωσης της Καρδιακής Παροχής, είτε μέσω μείωσης της Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης, η συνήθης εμπειρική προσέγγιση δείχνει ότι δεν επιτυγχάνει την ομαλή ρύθμιση αυτών των παραμέτρων.

Συσχέτιση ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ σε ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΥΣ ασθενείς (ΑΠ<140/90)

  Αναδρομική μελέτη

  n=214

  θεραπεία 119 ιατρών

 

Ανάλυση των πρώτων ρεοκαρδιογραφικών αιμοδυναμικών καταγραφών ρυθμισμένων υπερτασικών ασθενών (ΑΠ<140/90 mm Hg) με την συνήθη εμπειρική προσέγγιση από τον θεράποντα ιατρό τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

CI

SVRI

Ποσοστό

ασθενών

Low

High

28,8%

Normal

Low

0,0%

Normal

Normal

13,5%

Normal

High

23,1%

High

Low

15,4%

High

Normal

19,2%

High

High

0,0%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

   μόνο σε 1 στους 7 ασθενείς, η ρύθμιση της ΑΠ με την εμπειρική αγωγή επιτυγχάνει φυσιολογική Καρδιακή Παροχή και Φυσιολογική Αγγειακή Αντίσταση

   το 1/3 των ρυθμισμένων ασθενών παρουσιάζει χαμηλή Καρδιακή Παροχή

   σε πάνω από το 50% των ρυθμισμένων ασθενών, οι τιμές της Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης είναι αυξημένες. Σε έναν δε στους τρεις, η αγγειοσύσπαση συνοδεύεται και από μειωμένη ροή του αίματος.

 

Γραμματικόπουλος ΚΑ. Οι αιμοδυναμικές επιπτώσεις της εμπειρικής αντιυπερτασικής αγωγής.

Η εργασία παρουσιάστηκε στο 11 Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης 5-7 Μαρτίου 2009, Αθήνα και στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Αιμοδυναμικής με έμφαση στην υπέρταση 4-5 Ιουνίου 2009, Γερμανία.