Οι ειδικοί στην ρεογραφική μέθοδο

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Medis

 

niccomo και CardioScreen®

 

Τα Νο1 στις προτιμήσεις των Ελλήνων ιατρών

 

 

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 

Στο διαγνωστικό παράθυρο απεικονίζονται οι τιμές των παραμέτρων. Για την άμεση αξιολόγηση της κάθε παραμέτρου, στο ραβδόγραμμα φαίνεται παραστατικά το που βρίσκεται η κάθε παράμετρος σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές της. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, γίνεται άμεσα αντιληπτή, όχι μόνο η απόκλιση από τα φυσιολογικά όρια, αλλά και οι συσχετίσεις των παραμέτρων (π.χ., αυξημένη καρδιακή παροχή με αυξημένο δείκτη κατάστασης υγρών)

 

 

Το θεραπευτικό παράθυρο βοηθά στην άμεση αξιολόγηση της αιμοδυναμικής κατάστασης (σχέση Πίεσης και Ροής του αίματος). Η διαίρεση του διαγράμματος σε τετράγωνα απεικονίζει τις δυνατές αιμοδυναμικές καταστάσεις (π.χ., Νορμοτασική και Υποδυναμική). Το μεσαίο απεικονίζει τον ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ (Νορμοτασική και Νορμοδυναμική κατάσταση). Η κίτρινη κουκίδα δείχνει την τρέχουσα αιμοδυναμική κατάσταση.

 

Επίσης, με πολύ παραστατικό τρόπο επιδεικνύεται η κατάσταση των υγρών στην δεξιά πλευρά του παραθύρου.

 

Λόγω του παραστατικού και εύκολα κατανοητού τρόπου επίδειξης, το θεραπευτικό παράθυρο έχει έντονη επίδραση στον εξεταζόμενο. Έτσι, κατανοεί εύκολα τις διαταραχές και η συμμόρφωσή του στις υποδείξεις του ιατρού είναι πολύ καλύτερη.