Επιμέλεια: Dr Γραμματικόπουλος Κ., MD, Ph.D.

 

Η ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

 

Αιμοδυναμικές δράσεις προσαρμοσμένες από Houston MC. Primary Care. 1991;18:713


ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

 

CISVRITFCACI
(Καρδιακή Παροχή, Αγγειακή Αντίσταση, κατάσταση Υγρών, Συσταλτικότητα)

με βάση τις
 
χαμηλές, μέσες και αυξημένες τιμές τους
 σε
σε 108 υπερτασικούς

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

34 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Τσακίρης Α, Γραμματικόπουλος Κ, Δούμας Μ. Προσπάθεια χρησιμοποίησης των ρεοκαρδιογραφικών παραμέτρων για την χάραξη θεραπευτικής πολιτικής στην υπέρταση. Σημασία των παραμέτρων στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης. Θεσσαλονίκη, 1-3 Φεβρουαρίου 2007

 

 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(συσχέτιση ροής και πίεσης αίματος)

Απεικονίζοντας την αιμοδυναμική κατάσταση με την Αρτηριακή Πίεση (MAP) και την Καρδιακή Παροχή (CI), 9 αιμοδυναμικές καταστάσεις είναι δυνατές. Η ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ κατάσταση (δηλαδή η επίτευξη φυσιολογικών τιμών ΑΠ μπορεί να συνοδεύεται από μειωμένη ροή αίματος (ΥΠΟΔΥΝΑΜΙΚΗ) λόγω υπερβολικής ή μη αναγκαίας χορήγησης διουρητικού ή/και β-αναστολέα, όπως και από αυξημένη ροή αίματος (ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΗ) λόγω μη αναγκαίας ή υπερβολικής χορήγησης αγγειοδιασταλτικών.

 

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ (ΝΟΡΜΟΤΑΣΙΚΗ και ΝΟΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κατάσταση)!

 

Συσχέτιση ΡΟΗΣ και ΠΙΕΣΗΣ αίματος.