ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΑΣΕΩΝ (trend)

Παρακολούθηση και επιλογή οποιασδήποτε στιγμής της εξέτασης

 

Σ΄ αυτό το παράθυρο, καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία κάθε παραμέτρου, όσο διαρκεί η καταγραφή. Εμφανίζονται 4 επιλεγόμενες από τον χρήστη παράμετροι ανά πάσα στιγμή.

 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις μακράς παρακολούθησης, αφού οποιαδήποτε στιγμή ο ιατρός μπορεί να δει την κατάσταση του ασθενή στα προηγούμενα λεπτά – ώρες – ημέρες. Επιπλέον, μπορούν να επισημανθούν οι στιγμές έγχυσης κάποιου φαρμάκου, των εμφανισθέντων συμπτωμάτων, κ.α..

 

Στις μικρής διάρκειας εξετάσεις (π.χ., απλή εξέταση στο ιατρείο), αυτό το παράθυρο είναι χρήσιμο στην εκτός σύνδεσης (offline) ανάλυση, αφού μπορεί άμεσα να επιλεχθεί η στιγμή της εξέτασης που θα αναλυθεί (π.χ., η καλύτερη ποιοτική καταγραφή, η ορθόσταση, κ.α.) με την παρακολούθηση του δείκτη ποιότητας καταγραφής του ρεοκαρδιογραφήματος QI-ΡΚΓ. Μ΄ αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι άσκοπες εμφανίσεις στιγμών κακής ποιότητας καταγραφής (π.χ., σε κινήσεις του ασθενή). Έτσι εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.