ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (monitoring)

Συνεχής (λεπτά, ώρες, ημέρες) παρακολούθηση των αιμοδυναμικών παραμέτρων σε real time

 

Τρεις εμφανιζόμενες κυματομορφές: μία ηλεκτροκαρδιογραφική απαγωγή για την παρακολούθηση του ρυθμού (ΗΚΓ), η ρεοκαρδιογραφική (ΡΚΓ) και η impedance (IMP) κυματομορφή. Στο CardioScreen® 2000 και στο niccomo monitor με την προαιρετική δυνατότητα SpO2 – δυνατότητα επιλογής εμφάνισης της SpO2 κυματομορφής.

 

Έως 12 εμφανιζόμενες παράμετροι (στα CardioScreen®) ανάλογα με το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης οθόνης.

 

Οπτικός και ηχητικός συναγερμός, με οριοθέτηση από τον χρήστη των άνω και κάτω ορίων των παραμέτρων.

Εδώ:

HR – Καρδιακή Συχνότητα

SV – Όγκος Παλμού

CO – Καρδιακή Παροχή

TFC – Περιεκτικότητα Υγρών Θώρακα (αξιολόγηση κατάστασης των υγρών)

SVRI – δείκτης Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης (αξιολόγηση ύπαρξης αγγειοσύσπασης – αγγειοδιαστολής)

ACI – δείκτης Επιτάχυνσης (αξιολόγηση αληθινής ινότροπης κατάστασης του μυοκαρδίου)

 

Επιπλέον προτεινόμενοι παράμετροι:

Συστολική ΑΠ

Διαστολική ΑΠ

SpO2κορεσμός οξυγόνου

DO2I – τροφοδοσία ιστών με οξυγόνο

VI – δείκτης Ταχύτητας (αξιολόγηση συνολικής ινότροπης κατάστασης του μυοκαρδίου)

LCWI - δείκτης Αριστερού Καρδιακού Έργου (έμμεση αξιολόγηση κατανάλωσης οξυγόνου του μυοκαρδίου)