ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Άμεση, Εύκολη και ΠΛΗΡΗΣ αξιολόγηση

 

Η τρέχουσα αιμοδυναμική κατάσταση παρέχεται σε μορφή ραβδογράμματος, με την απεικόνιση των απόλυτων τιμών (αριστερά) και την κατάσταση της κάθε παραμέτρου σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές τις (αριθμοί και γραμμές στο μέσον του ραβδογράμματος). Έτσι αξιολογούνται άμεσα, όχι μόνο αν είναι μειωμένες, αυξημένες ή φυσιολογικές οι παράμετροι, αλλά και οι συσχετίσεις των παραμέτρων (π.χ., Όγκος Παλμού και Καρδιακή Συχνότητα, Καρδιακή Παροχή και Αγγειακή Αντίσταση). Οι παράμετροι που θα εμφανίζονται, και εδώ επιλέγονται ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη, μέσω ενός καταλόγου παραμέτρων.

 

Με το άγγιγμα του κέρσορα σε οποιαδήποτε παράμετρο εμφανίζεται ολόκληρη η ονομασία της παραμέτρου (όπως δείκτης ταχύτητας στην πρώτη εικόνα).

 

Ο σχεδιασμός αυτού του παραθύρου επιτρέπει, όχι μόνο την άμεση αξιολόγηση της κατάστασης και της επιλογής της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και την επίδειξη στον ασθενή των υπαρχόντων διαταραχών με ποσοτικά-παραστατικά κριτήρια, και συνεπώς, την εύκολη κατανόηση απ΄ αυτόν της αναγκαιότητας λήψης της χορηγούμενης θεραπείας.

 

Στο CardioScreen® σύστημα, ανάλογα με το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης οθόνης, εμφανίζονται από 7 έως 10 παράμετροι (επιλεγόμενες ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη) – γεγονός που επιτρέπει μία πλήρη εκτίμηση.

Εδώ:

DO2I – τροφοδοσία ιστών με οξυγόνο

CI – δείκτης Καρδιακής Παροχής

HR – Καρδιακή Συχνότητα

SI – δείκτης Όγκου Παλμού

TFCI – δείκτης Περιεκτικότητας Υγρών Θώρακα (αξιολόγηση κατάστασης των υγρών)

SVRI – δείκτης Συστηματικής Αγγειακής Αντίστασης (αξιολόγηση ύπαρξης αγγειοσύσπασης – αγγειοδιαστολής)

VI – δείκτης Ταχύτητας (αξιολόγηση συνολικής ινότροπης κατάστασης του μυοκαρδίου)

 

Επιπλέον προτεινόμενοι παράμετροι:

ACI – δείκτης Επιτάχυνσης (αξιολόγηση αληθινής ινότροπης κατάστασης του μυοκαρδίου)

TACI – δείκτης Ολικής Αρτηριακής Ενδοτικότητας (αξιολόγηση ελαστικότητας των μικρών αρτηριών)

LCWI – δείκτης Αριστερού Καρδιακού Έργου (έμμεση αξιολόγηση κατανάλωσης οξυγόνου του μυοκαρδίου)

PWV – Ταχύτητα Σφυγμικού Κύματος (σε συνδυασμένη μέτρηση ΡΚΓ/IPG)

Στην συγκεκριμένη καταγραφή υπερτασικού ασθενή (πρώτη εικόνα), παρατηρείται φυσιολογική καρδιακή παροχή, με φυσιολογική κατάσταση των υγρών, αγγειοσύσπαση και αυξημένη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου.